โครงการอบรมครูและบุคลากรตามแนวทางสถานศึกษาธรรมภิบาล

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก

ดำเนินการจัดโครงการอบรมครูและบุคลากรตามแนวทางสถานศึกษาธรรมาภิบาล

ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2559

Loading