โครงการอบรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์จัดโดครงการอบรมการนำเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading