โครงการอบรมแกนนำเยาวชน To be number one

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ร่วมกับ สาธารณะสุขจังหวัดนครนายก โดยความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ดำเนินการจัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชน To be number one โดยมีนายสุเทพ สุวรรณกลาง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายกเป็นประธาน เพื่อส่งเสริมพลังความคิดทางด้านบวก และเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำ ให้เป็นคนเก่งและดีได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ไร่หุบพญาแคมป์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Loading