โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โครงการจัดทำพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

โครงการจัดทำและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ผลงานวิจัยสู่ชุมชน

โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของครูและนักศึกษา

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันฯ

โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา  2560

โครงการเชิญชูเกียรติสถานประกอบการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

โครงการประดิษฐ์นวัตกรรมรถประหยัดเชื้อเพลิงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรียนจบพบงาน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่

โครงการยกระดับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสถานศึกษา

โครงการซ่อมแซมรถราชการ

โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์

โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชม ปีงบประมาณ 2560

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2560

โครงการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ  2560

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน

โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท

โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมวินัยจราจรรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ2560

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีงบประมาณ 2560

โครงการอาชีวะจิตอาสา บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ปี 2560

โครงการจัดสวัสดิการน้ำดื่มให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงการจัดซื้อยารักษาโรค และอุปกรณ์เวชภัณฑ์

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และบุคลลากร ประจำปีการศึกษา2560

โครงการพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งของระบบดูแลผู้เรียน ในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

โครงการพัฒนานวัตกรรมการดูแลนักเรียน นักศึกษา (ทำดีมีข้าวกิน)

โครงการฝึกอบรมครูที่ปรึกษาพัฒนาทักษะดูแลผู้เรียน ในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาใหม่

โครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ To Be Number One

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ คนดี – คนเก่ง

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

โครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปลูกจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา

โครงการปลูกตันไม้เฉลิมพระเกียรติ

โครงการโรงเรียนคุณธรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ยาเสพติดและความตรวจสารเสพติด

ฝ่ายวิชาการ

โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน

โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้วิชาชีพคอมพิวเตอร์

โครงการบริการวิชาชีพและวิชาการสู่ชุมชน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการศึกษาดูงานแผนกบัญชี

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ แผนกวิชาบัญชี

โครงการนิเทศการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์  นิตยสาร

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้และจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า

โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

โครงการนำนักเรียน นักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

โครงการปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือแผนกวิชาช่างยนต์

โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแผนกวิชาช่างยนต์

โครงการอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก

โครงการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ(A Word A Day)

โครงการวันคริสต์มาส(Christmas Day)และแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

โครงการวันสุนทรภู่และจัดกิจกรรมในวิชาสามัญ

โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET)

โครงการการวัดผลและประเมินผล

โครงการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ 5 ส.

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล

 

Loading