โครงการ “สถานศึกษารักษาศีล 5” จังหวัดนครนายก

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้าร่วมโครงการ “สถานศึกษารักษาศีล 5” จังหวัดนครนายก โดยนิมนต์พระมาเทศน์อบรมสั่งสอน

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading