โครงการ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ฝ่ายบริหารทรัยากร

โครงการสืบสานวัฒนธรรม วันสำคัญของชาติ

โครงการสรุปแบบประเมินและการควบคุมภายในองค์กร

โครงการอบรมพัฒนาโปรแกรม ศธ.02 .2-2557

โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

โครงการสรรหาบุคลากรดีเด่น

โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

โครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

โครงการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ

โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์

โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่

ฝ่ายวิชาการ

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการปรับปรุงห้องสื่อการเรียนการสอน

โครงการสอบ วี-เน็ต

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการนิเทศการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

โครงการอบรม E-learning

โครงการพัฒนาผู้สอนในการเขียนแผนการสอน

โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุดและปรับปรุงระบบ

โครงการจัดซื้อนิตยสาร (1)

โครงการวัสดุฝึก

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกและศึกษาดูงาน

โครงการกิจกรรม 5ส

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้วิชาชีพคอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน

โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการจัดหาพัดลมระบายความร้อนพื้นที่ปฏิบัติงานแผนกวิชาเครื่องกล

โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกวิชาเครื่องกล

โครงการนำนักเรียน นักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

โครงการปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือแผนกวิชาเครื่องกล

โครงการอบรมให้ความรู้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ

โครงการปรับปรุงห้องแผนกวิชาการบัญชี

โครงการศึกษาดูงานแผนกบัญชี

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ

การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์การสื่อสารในที่ชุมชน

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

โครงการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมในรายวิชาสามัญ

โครงการนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โครงการปรับปรุงห้องSound Lab

โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์

โครงการวันคริสต์มาส

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน

โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา2557

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา

โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงการสรุปผลการดำเนืนงานตามแผนปฏิบัตการด้วยระบบ PDCA

โครงอาชีวะศึกษาสร้างผู้ประกอบการใหม่

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกอบรมวิจัย

โครงการจัดทำและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ผลงานวิจัยสู่ชุมชน

โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของครูและนักเรียนนักศึกษา

โครงการจัดทำเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ

โครงการอบรมและบรรยายเชิงวิชาการด้าน IT

โครงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เรียนจบ พบงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

โครงการ To Be Number One

โครงการกีฬา

โครงการชมรมวิชาชีพ

โครงการลูกเสือ

โครงการสืบสานวัฒนธรรม วันสำคัญของชาติ

โครงการจัดอบรมและทำคู่มือการศึกษา

โครงการประสานสัมพันธ์ร่วมกันกับนักเรียน ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา และผู้บริหาร

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

โครงการ Fix it center 2558

โครงการ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์หน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น.2558

โครงการจัดทำศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ ตรวจก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ” 2558

โครงการจัดทำศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ ตรวจก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ”สงกรานต์ 2558

โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2558

โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2558

โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาใหม่

โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2557

โครงการตรวจสารเสพติด ยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด

โครงการปรับปรุงห้องพยาบาลและจัดซื้อยารักษาโรค

Loading

  • ใส่ความเห็น

    อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *