งานทวิภาคี

งานกิจกรรมงานความร่วมมืองานทวิภาคีงานประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ

กิจกรรมสัมมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗

Loading

Read More